Právo nehnuteľností

a pozemkové právo

Základný rámec úpravy vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam je obsiahnutý v Občianskom zákonníku a Zákone č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Určité špecifiká k nadobúdaniu vlastníckych práv k bytom sú obsiahnuté v Zákone č.