Odmena

Sem vložte podnadpis

Za služby a poskytovanie právnej pomoci požadujem odmenu zásadne podľa advokátskej tarify - Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, pričom preferujem dohodu o výške odmeny medzi mnou a klientom.Prvý kontakt s klientom je spravidla bezplatný, taktiež v odôvodnených prípadoch poskytujem i bezplatnú právnu pomoc, pričom vychádzam zo zásady, že každý má právo na prístup k právnej pomoci aj keď mu to jeho momentálne majetkové pomery nedovoľujú.